regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ
PLUS DIGITAL SP. z o.o.

 

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest:

a) sprzedaż i dostarczenie pod adres dostawy Kupującego urządzeń wyspecyfikowanych w umowie,
b) instalacja urządzeń oraz wprowadzenie ich do eksploatacji przez które rozumie się przeszkolenie osób w zakresie obsługi urządzeń oraz oprogramowania do tych urządzeń,
c) dostawa urządzeń to wysyłka zabezpieczonego produktu w opakowaniu oryginalnym do nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie dostawcy lub według innych warunków oferty zaakceptowanych przez strony,
d) świadczenie usług gwarancyjnych na zasadach określonych w § 6.

 

§2
WARUNKI DOSTAWY I INSTALACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dostarczenie urządzeń objętych niniejszą umową odbędzie się na następujących warunkach:

1.1. Obowiązki Sprzedającego

a) sprzedający zawiadomi Kupującego o zamiarze dostarczenia urządzeń przed przewidywaną datą dostarczenia, lub termin dostawy zostanie przekazany w umowie,
b) dostarczenie może nastąpić każdego dnia z wyjątkiem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy,
c) urządzenia objęte niniejszą umową dostarczone zostaną pod adres dostawy Kupującego w terminie do 3 tygodni od chwili potwierdzenia przez bank Sprzedającego wpływu kwoty zadatku wymienionej w umowie (jeśli w umowie nie wyspecyfikowano inaczej). Termin ten może ulec dwutygodniowemu przesunięciu, za uprzednim pisemnym powiadomieniem Kupującego.

1.2. Obowiązki Kupującego

a) kupujący w terminie 7 dni po otrzymaniu od Sprzedającego zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 1.1a niniejszego paragrafu zobowiązany jest przygotować budynek swojej siedziby w sposób umożliwiający instalację i ochronę urządzeń dostarczanych w ramach niniejszej umowy,
b) pomieszczenia, w których będą składowane i instalowane urządzenia dostarczane w ramach niniejszej umowy muszą być zabezpieczone przed pożarem, zalaniem przez wodę i działaniem czynników atmosferycznych,
c) kupujący na własny koszt zapewni rozładunek i wstawienie urządzeń objętych zamówieniem do pomieszczenia w którym nastąpi ich instalacja.

2. Instalacja systemu

2.1 Przez instalację należy rozumieć rozpakowanie urządzeń oraz ich uruchomienie – pozwalające na ich używanie zgodnie z przeznaczeniem.
2.2 Instalacja zostanie zakończona najpóźniej w terminie do 7 dni po dostarczeniu urządzenia.
2.3 Kupujący zakończy przygotowanie miejsca instalacji w terminie 5 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia instalacji oraz zapewni w miejscu instalacji źródła napięcia i warunki wymagane przez Sprzedającego. Kupujący otrzyma w/w warunki w oddzielnym piśmie.
2.4 Kupujący zapewni Sprzedającemu wszechstronną pomoc w instalacji urządzeń.

3. Przygotowanie urządzeń do eksploatacji

3.1 Przygotowanie urządzeń do eksploatacji polega na przeszkoleniu pracowników Kupującego przez Sprzedającego do obsługi systemu.

 

§3
WARUNKI FINANSOWE

1. Cena

1.1 Za dostarczone w ramach niniejszej umowy urządzenia, ich instalację i przygotowanie do eksploatacji, Kupujący zapłaci cenę w złotych polskich stanowiącą równowartość kwoty wyrażonej w EUR i wymienionej w umowie (jeśli w umowie nie są stosowane inne waluty) i przeliczonej na złote polskie według kursu sprzedaży dewiz EUR (lub innej waluty wymienionej w umowie) stosowanego przez Alior Bank S.A. w terminach wymienionych w podpisanej ofercie/umowie/zamówieniu. Cena obejmuje:

a) dostarczenie urządzeń na zasadach określonych w §1 niniejszej umowy,
b) instalację urządzeń oraz ich przygotowanie i wprowadzenie do eksploatacji, a także serwis gwarancyjny – na warunkach wskazanych w niniejszej umowie,
c) podatek od towarów i usług VAT, cło i opłaty graniczne (jeśli są naliczane).

1.2. Jeżeli strony zadecydowały, że cena za urządzenia zostanie zapłacona w euro, wtedy odpowiednie kwoty wymienione w umowie zostaną wpłacone na konto EUR Kupującego w terminach wymienionych w zamówieniu czy ofercie.

 

§4
PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI

Własność urządzeń dostarczonych w ramach niniejszej umowy przechodzi na Kupującego po uiszczeniu w całości na rzecz Sprzedającego wszelkich płatności przewidzianych w niniejszej umowie.

 

§5
FUNKCJONOWANIE URZĄDZEŃ I WPROWADZENIE ICH DO EKSPLOATACJI

1.1 Po otrzymaniu przesyłki i jego odbiorze Kupujący sprawdzi opakowanie i w razie defektów niezwłocznie poinformuje kuriera o uszkodzeniach.

1.2 Przedmiot umowy będzie również uznany za odebrany, jeżeli Sprzedający dostarczy urządzenia i ich podzespoły, które po ich zainstalowaniu będą zgodne ze specyfikacją urządzeń i Kupujący będzie eksploatował urządzenie. Data podpisania odbioru przesyłki z przedmiotem umowy będzie uważany za datę dokonania odbioru urządzeń jak i rozpoczęcia czasu trwania gwarancji.

 

§ 6
WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dostarczenia urządzeń wg ustaleń z § 5 (jeśli w umowie/ofercie/zamówieniu nie wyspecyfikowano inaczej). Gwarancja obejmuje wszystkie części drukarki także głowice drukujące. Oczywiście klient musi się stosować do zaleceń eksploatacji które sa w instrukcji obsługi urządzenia. Gwarantem urządzenia jest producent urządzenia.

2. W okresie gwarancyjnym Kupującemu, z zastrzeżeniem dalszych postanowień gwarancji, przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy urządzeń. Naprawa urządzeń polegać będzie na naprawie uszkodzonych podzespołów o charakterze nie zużywalnym, objętych gwarancją lub wymianie ich na nowe podzespoły, wg wyboru i decyzji Autoryzowanego serwisu Epsona.

3. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia uszkodzenia poprzez formularz dostępny na stronie w zakładce Kontakt: „Formularz zlecenia serwisowego do pobrania”.

4. W okresie gwarancji, Gwarant zobowiązuje się zapewnić pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją urządzeń w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, telefaksową lub przez pocztę elektroniczną. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Gwarant dołoży wszelkich starań do zminimalizowania czasu niesprawności urządzeń.

5. Sprzedający stwierdza, że wraz z urządzeniem zostanie dostarczone instrukcja obsługi zgodne z zaleceniami i wymogami producenta. Gwarancja nie obejmuje ani nośników informacji na których zostało ono dostarczone ani jakości oprogramowania (sposobu jego napisania).

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z instrukcją użytkownika, nieautoryzowanymi naprawami, zmianami konstrukcyjnymi, modyfikacją software, dokonanymi przez Kupującego lub Użytkownika, osoby trzecie lub nieautoryzowany serwis techniczny, chyba że Sprzedający lub Gwarant wyraził pisemną zgodę na takie działania.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z przyczyn losowych, czynników atmosferycznych lub zaistniałych w wyniku katastrofy, błędu użytkownika, zaniedbania użytkownika, użytkowania urządzeń w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.

9. Utratę gwarancji powodują:

a) stosowanie niewłaściwego lub nieprawidłowego rozpuszczalnika lub innych materiałów eksploatacyjnych, w tym tuszy, pochodzących z innych źródeł niż od Sprzedającego,
b) usunięcie urządzeń lub oprogramowania z oryginalnego miejsca instalacji bez wiedzy i autoryzacji wyrażonej na piśmie przez Sprzedającego,
c) niedotrzymanie wymagań eksploatacyjnych określonych w specyfikacji producenta.

10. Gwarancja wymieniona w p. 1 niniejszego paragrafu jest jedyną gwarancją wyrażoną czy domniemaną, ustawową czy inną dotyczącą urządzeń i oprogramowania. W szczególności strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne urządzeń.

11. W żadnym wypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niniejszej umowy nie przekroczy obowiązku naprawy lub wymiany wadliwych części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szczególne, przypadkowe, wtórne czy moralne szkody, jak również szkody wynikające z niezdolności do wykorzystania systemu, straty czasu, utraty zysków czy utraty dochodu. Zakres odpowiedzialności Sprzedającego w żadnym przypadku nie przekroczy kosztów naprawy lub wymiany wadliwych części.

 

§ 7
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Nie wpłacenie przez Kupującego przedpłaty określonej w §3 p. 1.1 w ustalonym terminie lub nie przedstawienie w tymże terminie potwierdzonego przez Bank Kupującego polecenia przelewu powoduje utratę ważności niniejszej umowy jednocześnie Sprzedający ma prawo do zastosowania zapisu §7 p. 1.2.

1.2 Urządzenia są zamawiane każdorazowo pod indywidualne zobowiązanie Kupującego na podstawie podpisanej przez niego umowy/oferty/zamówienia. Odstąpienie Kupującego od umowy opisane w §7 p. 1.1 może spowodować naliczenie kary umownej w wysokości od 5% do 10% wartości brutto zamówionych i nieodebranych towarów.

1.3 Sprzedający zobowiązuje się do odpłatnego świadczenia usług w ramach serwisu pogwarancyjnego, określonego odrębną umową.

1.4. Ryzyko przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia urządzenia objętego niniejszą umową do siedziby Kupującego.

1.5. Za moment zapłaty uważa się dzień wpływu na konto Sprzedającego wszelkich płatności przewidzianych niniejszą umową.

1.6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzane drogą aneksów podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron – sporządzanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

1.7. Wszelkie spory między stronami wynikające z powodu zastosowania, interpretacji lub realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie przed Sądem właściwym dla miejsca siedziby sprzedawcy.

1.8 Prawa wynikające z niniejszej umowy nie podlegają przeniesieniu w całości lub części na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody obu stron.

1.8.1 Żadna ze stron niniejszej umowy nie będzie bez uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie – kopiować, rozpowszechniać, ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej strony lub jej interesów, finansów lub działań włącznie ze wszystkimi danymi technicznymi, kosztowymi i tajemnicami handlowymi niezależnie od źródeł tych informacji, chyba że taka informacja jest już powszechnie wiadoma lub musi być ujawniona organom lub osobom trzecim działającym w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

1.8.2 Zobowiązania nałożone na strony w punkcie 1.8.1 niniejszego paragrafu obowiązują nadal – po wygaśnięciu lub wypełnieniu umowy przez okres 3 lat.